Cân điện tử chuyên dụng (specialized scale)

Cân điện tử ứng dụng cho các mục đích chuyên biệt như pha màu sơn, tính hàm lượng tinh bột, cân xe nâng,..