Cân điện tử chuyên dụng (specialized scale)

Cân điện tử chuyên dụng,ứng dụng cho các mục đích chuyên biệt như pha màu sơn, tính hàm lượng tinh bột,..