Chính sách bảo mật thông tin
21/03/2017
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
24/03/2017

Điều khoản chung

Tất cả những thông tin trên trang www.candientupro.com và www.candientupro.com.vn và trên màn hình hiển

thị trên các trang này đều thuộc sở hữu của Công Ty TNHH Cân Điện Tử Pro Việt Nam hoặc là thông tin Công Ty TNHH Cân Điện Tử Pro Việt Nam được uỷ quyền sử dụng.

Tên kinh doanh:

Công Ty TNHH Cân Điện Tử Pro Việt Nam và đối tác của tập Công Ty TNHH Cân Điện Tử Pro Việt Nam đều

là những chủ sở hữu thương mại và dịch vụ của những sản phẩm được nêu trong trang web này. Chúng tôi

tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Sử dụng thông tin và tài liệu:

Những thông tin và nội dung tài liệu trên những trand này – và những điều khoản, điều kiện và những miêu tả –

đều có thể được thay đổi. Không phải mọi sản phẩm và dịch vụ đều được xuất hiện trên các vùng địa lý.

Quyền sử dụng của quí khách về những sản phẩm và dịch vụ đặc trưng nào cũng đều do Công Ty TNHH Cân

Điện Tử Pro Việt Nam quyết định và chấp nhận.

Không bảo đảm:

Thông tin và tài liệu trong trang web này, bao gồm phần chữ, các biểu đồ, đường dẫn hoặc những mục khác –

đều được cung cấp “với điều kiện”, “nếu có thể”. Công Ty TNHH Cân Điện Tử Pro Việt Nam không đảm bảo

tính thích hợp, tính đầy đủ hoặc tính hoàn toàn của những thông tin và tài liệu. Công Ty TNHH Cân Điện Tử

Pro Việt Nam không đưa ra bất kỳ thừa nhận và đảm bảo nào, bất kể là được tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý, bao

gồm nhưng không giới hạn các đảm bảo về quyền sở hữu, không vi phạm, tính chất thương mại hay sự thích

hợp cho một mục đích cụ thể nào liên quan đến sự tồn tại, tính chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy hay nội dung

của trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin và tài liệu được tải xuống từ trang web này

bị nhiễm vi-rút máy tính.

Miễn trừ trách nhiệm:

Công Ty TNHH Cân Điện Tử Pro Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trang web này hoặc

bất kỳ trang web có liên kết nào và sẽ không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào bất kể là trực

tiếp, ngẫu nhiên, cụ thể, gián tiếp, mang tính trừng phạt hoặc các thiệt hại mang tính hệ quả phát sinh từ việc

quý vị truy cập, sử dụng hay không thể sử dụng trang web này hay các trang web liên kết, hoặc bất kỳ lỗi hay

thiếu sót nào trong nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các virus mà có thể ảnh hưởng

đến thiết bị máy tính của quý vị hay bất kỳ tổn thất nào trong kinh doanh, lợi tức, dữ liệu hay việc sử dụng. Quý

vị phải chịu mọi rủi ro về việc truy cập và sử dụng trang web này và các trang web liên kết cũng như nội dung

của trang web. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực theo luật quy định.

Cung cấp thông tin

Mọi thông tin quí khách quyết định cung cấp cho Công Ty TNHH Cân Điện Tử Pro Việt Nam thông qua trang

web này sẽ thuộc quyền sử dụng của Công Ty TNHH Cân Điện Tử Pro Việt Nam dưới mọi lý do, mọi ý tưởng,

khái niệm, công nghệ hoặc kỹ thuật. Khi cung cấp dữ liệu của quý khách cho trang web này, quý khách thể

hiện sự đồng ý việc sử dụng những dữ liệu đó. Công Ty TNHH Cân Điện Tử Pro Việt Nam chịu trách nhiệm

giới hạn về tính bảo mật hoặc tính riêng tư về thông tin mà quí cung cấp thông qua trang web này theo điều

khoản về bảo mật thông tin của trang Web.